Fritidsledarutbildning på distans

Yrkesutbildning

Fritidsledarutbildning på distans

Jämshögs folkhögskola > Yrkesutbildning > Fritidsledarutbildning på distans
Kurstyp
Yrkesutbildning
Kursnamn
Fritidsledarutbildning på distans
Ansökningsperiod
15 sep–13 nov 2022
Kursstart
9 januari 2023

Fritidsledare arbetar framför allt inom områdena fritid, skola och omsorg. Arbetar du med människor men saknar examen? Har du behov av att öka din kunskap och förståelse i relevanta ämnesområden och metoder? 9 januari 2023 startar Jämshögs folkhögskola fritidsledarutbildning på distans. Ansökan är öppen 15 september till 13 november 2022.

Utbildningen riktar sig till dig som har arbete inom områdena fritid, skola och omsorg men saknar examen. Studietiden är två år och omfattningen 50%. Under studietiden arbetar du med distansuppgifter som ofta kopplas till ditt arbete, dessutom ingår 3–4 närträffar per termin. Utbildningen är eftergymnasial och studiemedelsberättigad.

Behörighetskrav

Fritidsledarskolorna prövar sökande efter följande behörighetskrav:

 • Behörighet för Yrkeshögskola samt svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Tre års relevant yrkeserfarenhet.
 • Anställning som fritidsledare eller motsvarande på minst 50% tjänst.
 • Uppnått en ålder av minst 25 år.

Fritidsledarens yrkesroll och yrkesområde

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar vidare på att synliggöra människors inneboende resurser och stötta den unga människans identitetsutveckling.

Yrkesrollen innebär att genom olika former av lärprocesser stärka människors egenmakt och möjliggöra ett aktivt deltagande i demokratiska processer på olika nivåer i samhället. Genom att lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande blir fritidsledaren en resurs i folkhälsoarbetet.

Fritidsledaren arbetar huvudsakligen med människors fritid och är framför allt verksam inom följande yrkesområden:

 • Öppen verksamhet som för besökaren är fri och frivillig, till exempel fritidsgård.
 • Skola under skoltid men huvudsakligen utanför ordinarie lektionstid samt inom fritidshemsverksamhet.
 • Social verksamhet inom till exempel HVB-hem, SiS-institutioner, LSS-boenden eller personlig assistans.

I samarbetet med andra yrkesgrupper blir fritidsledarens speciella uppgift att utgå från människors möjligheter för att stärka de faktorer som främjar sammanhang, delaktighet och mening. Fritidsledarens uppdrag kan därmed ses som folkbildande.

Pedagogiska utgångspunkter

Utbildningen är i sin helhet processinriktad och bygger på kursdeltagarens delaktighet enligt folkbildningens idé.

Innehållet vilar dels på vetenskaplig grund, dels på gjorda erfarenheter och upplevelser. Vi arbetar processinriktat med individens och gruppens utveckling utifrån socialpsykologiska teorier.

Utbildningen hämtar idéer från ett antal pedagogiska teorier såsom upplevelsebaserat lärande, erfarenhetsbaserat lärande och dialogmetodik. Vi anser att naturupplevelsen ger positiva återkopplingar på flera olika plan vilket föranleder att vi tillämpar friluftspedagogik som en av våra metoder.

Vi tillämpar och utbildar i situations-anpassat ledarskap. Projektledning är vår lokala profil och återkommer regelbundet under utbildningen.

Utbildningens innehåll

 • Människans växande och livsvillkor (10 v)

  • Utbildningsområdet behandlar beteendevetenskapliga teorier och perspektiv såsom människans utveckling, uppväxt- och livsvillkor både som individ och samhällsvarelse. Begrepp som socialisation, identitet, integration, funktionsvariation och mångfald är centrala tillsammans med fritidskulturen i dessa sammanhang.

 • Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete (10 v)

  • Utbildningsområdet behandlar samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv utifrån både enskilda och grupper. Fokus på möjligheter till makt, delaktighet, resurser och trygghet. Demokratins idé och förverkligande i civilsamhället och politiska system är en viktig del i utbildningsområdet. Fritidsarbetets uppdrag och betydelse i ideell, offentlig såväl som privat sektor fördjupas.

 • Pedagogik och ledarskapsutveckling (10 v)

  • En humanistisk människosyn som grund för ett salutogent och demokratiskt ledarskap är utgångspunkten i fritidsledarens arbete. Pedagogiska teorier och modeller samt kunskaper om grupprocesser och grupputveckling är grundläggande för att kunna arbeta med förändringsarbete och projektmetodik. Det situationsanpassade ledarskapet innebär att fritidsledaren har möjlighet att styra sin verksamhet utifrån de förutsättningar som är för handen.

 • Fritidsarbetets metodik (2 v)

  • Inom utbildningsområdet Fritidsarbetets metodik är utgångspunkten att arbeta med hur fritidsverksamhet skapas utifrån en given målgrupp, oavsett sammanhang, som utgår från deltagarna i verksamhetens behov och önskemål. Här bearbetas hur givna uppdrag kan omsättas i konkret verksamhet. Att analysera, utvärdera och vidareutveckla metoder är centrala delar i utbildningsområdet.

 • Fritiden som forskningsfält (5 v)

  • Utbildningsområdet innehåller grunderna i såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder inom fritidsområdet vilka ska tillämpas i ett eget valt uppsatsarbete. Genom introduktion till forskning inom fritids-, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnesområdena skapa förståelse för forskning inom yrkesområdet.

 • Lokal fördjupning (3 v)

  • Vår lokala profil är projektledning vilket genomsyrar utbildningen. Projektmetodik introduceras under det första året och på våren under år 2 så arbetar vi största delen med deltagarnas egna projekt som genomförs med vald målgrupp.

 • Pedagogisk professionell utveckling

  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) som görs inom det minst 50-procentiga arbetet.

Kostnad

Kostnad för litteratur under hela utbildningen: ca 4000 kr.  

Skolan tar också ut en materialkostnad som är 450 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicenser, kopiering, konstnärliga material, vissa resor med mera.

Ansök – så här gör du

Innan du ansöker, gör följande:

 1. Kontrollera att du uppfyller våra behörighetskrav.
 2. Kontrollera att du har digitala kopior på alla nödvändiga dokument som ska bifogas i ansökan:
 • Personligt brev
  En beskrivning av dig, dina intressen och varför du söker till utbildningen

 • Porträttfoto på dig själv
  För vår administrativa hantering.

 • Personbevis
  Beställs på Skatteverkets hemsida, välj det personbevis som är för studier. Personbeviset ska vara daterat högst 4 veckor bakåt från den dag du ansöker.

 • Kopior av gymnasiebetyg med bilagor

 • Kopior av betyg från andra utbildningar

 • Kopior av tjänstgöringsintyg/arbetsintyg
  På intyget ska framgå hur mycket du HAR arbetat. Anställningsavtal är ej giltigt.

 • Kopia av ifyllt intyg “Intyg för studier på distans”
  Intyget ska ha underskrift från din chef. Ladda ner intyget

 • Referenser
  Ange namn, titel/relation samt mejladress eller telefonnummer

 • Övriga meriter
  • Ange ledarerfarenheter, flerspråkighet, sociala uppdrag eller föreningsverksamhet.

 • Om dina bifogade filer
  • Döp dina dokument med ditt namn och vilket dokument det är. Exempel: charliekarlsson_intyg för studier på distans eller charliekarlsson_gymnasiebetyg.
  • Se också till att de bifogade filerna är i något av formaten Word, PDF, JPG eller PNG.

 • Om hantering av personuppgifter
  • Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på respektive länkar nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt avpersonifierat med organisationer som FBR, CSN och SCB. Personuppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg hos oss.

   Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök till fritidsledarutbildning på distans

Kontakt

Anna Sandborg, lärare, 070-174 89 97